Välkomna till MODO Hockeys Årsmöte 2017

3 juni 2017 08:00

Nu är det dags att sammanfatta säsongen 2016/2017 och MODO Hockey inbjuder därför sina medlemmar till årsmöte och fika måndagen den 26 juni klockan 18:00 i Fjällräven Center. I och med planering av lokal m.m. ser vi gärna att ni föranmäler ert deltagande via formuläret nedan.


Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande

2. Ev. fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet behörigen utlysts

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

8. Framläggande av revisionsberättelse

9. Beslut om:

A. Fastställande av resultat- och balansräkning

B. Disposition av årets resultat

C. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Val av ordförande och styrelse

12. Val av revisorer och revisorsuppleanter

13. Val av valberedning

14. Behandling av motioner och skrivelser

15. Övriga frågor

16. Utdelning av stipendier och priser

17. Utdelning av förtjänsttecken och avtackningar

Motioner skickas till MODO Hockey via mail på [email protected] senast tisdag den 20 juni.

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till mötet! Styrelsen, MODO Hockey

Kontakt vardagar 08:00-16:30
0660-21 66 00
[email protected]