Välkommen till MODO Hockeys årsmöte

24 juni 2019 08:02
Nyhet

Nu är det dags att sammanfatta säsongen 2018/2019 och MODO Hockey inbjuder därför sina medlemmar till årsmöte och fika. Alla medlemmar i föreningen hälsas välkomna till Fjällräven Center måndag den 24 juni 18:00.


Dagordning för mötet

 1. Mötets öppnande

 2. Ev. fastställande av röstlängd

 3. Fråga om mötet behörigen utlysts

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

 8. Framläggande av revisionsberättelse

 9. Beslut om:

  A. Fastställande av resultat- och balansräkning B. Disposition av årets resultat C. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Val av ordförande och styrelse

 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter

 13. Val av valberedning

 14. Behandling av motioner och skrivelser

 15. Övriga frågor

 16. Utdelning av stipendier och priser

 17. Utdelning av förtjänsttecken och avtackningar

Mer inför mötet samt information om hur du skickar motioner hittar du på MODO Hockeys medlemssida.

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till mötet!

/Styrelsen, MODO Hockey