Välkommen till MODO Hockeys årsmöte

9 juni 2021 11:30

Det är dags för MODO Hockey att sammanfatta säsongen 2020/2021 och vi bjuder därför in till årsmöte. Medlemmar i föreningen hälsas välkomna till Fjällräven Center torsdag den 1 juli klockan 18.00.


Observera att det på grund av rådande omständigheter krävs föranmälan. Anmäler dig gör du via ett mejl till [email protected] Senaste tidpunkt för anmälan är onsdag 30 juni klockan 12.00.

Årsmötets dagordning:

Mötets öppnande

Ev. fastställande av röstlängd

Fråga om mötet behörigen utlysts

Fastställande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Framläggande av revisionsberättelse

Beslut om:

A. Fastställande av resultat- och balansräkning

B. Disposition av årets resultat

C. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

Fastställande av medlemsavgifter

Val av ordförande och styrelse

Val av revisorer och revisorsuppleanter

Val av valberedning

Behandling av motioner och skrivelser

Övriga frågor

Mötet avslutas

Motioner skickas till MODO Hockey via mail på [email protected] senast torsdag 17 juni.