Välkommen till MODO Hockeys årsmöte

2 juni 2020 10:00
Föreningen

Nu är det dags att sammanfatta säsongen 2019/2020 och MODO Hockey inbjuder därför sina medlemmar till årsmöte. Alla medlemmar i föreningen hälsas välkomna till Fjällräven Center tisdag den 23 juni 18:00. Observera att det under rådande omständigheter krävs föranmälan till [email protected]


MODO Hockey håller årsmöte i Fjällräven Center och hälsar föreningens medlemmar varmt välkomna. Under rådande omständigheter med pandemi kommer dock fika och prisutdelningar samt information från sporten att utgå under kvällen.

För att vi ska kunna anpassa de olika lokalerna, där ett maxtak på 50 personer per lokal föreligger, är det även krav på föranmälan för att delta i mötet. Anmäl dig genom att skicka ett mail med ditt namn till [email protected] Vi tackar för visad förståelse för de åtgärder vi tvingas att vidta för att kunna genomföra årsmötet.

Dagordning för mötet

Mötets öppnande

Ev. fastställande av röstlängd

Fråga om mötet behörigen utlysts

Fastställande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Framläggande av revisionsberättelse

Beslut om:

A. Fastställande av resultat- och balansräkning B. Disposition av årets resultat C. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

Fastställande av medlemsavgifter

Val av ordförande och styrelse

Val av revisorer och revisorsuppleanter

Val av valberedning

Behandling av motioner och skrivelser

Övriga frågor

Mötet avslutas

Motioner till mötet skickas till [email protected]

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till mötet!