Kallelse till MODO Hockeys årsmöte

1 juni 2018 08:00
Nyhet

Nu är det dags att sammanfatta säsongen 2017/2018 och MODO Hockey kallar därför sina medlemmar till årsmöte och fika i Fjällräven Center måndagen den 25 juni klockan 18:00.


 1. Mötets öppnande

 2. Ev. fastställande av röstlängd

 3. Fråga om mötet behörigen utlysts

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

 8. Framläggande av revisionsberättelse

 9. Beslut om:

  A. Fastställande av resultat- och balansräkning B. Disposition av årets resultat C. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Val av ordförande och styrelse

 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter

 13. Val av valberedning

 14. Behandling av motioner och skrivelser

 15. Övriga frågor

 16. Utdelning av stipendier och priser

 17. Utdelning av förtjänsttecken och avtackningar

Motioner skickas till MODO Hockey via mail på [email protected] senast måndag 18 juni.

Samtliga medlemmar hälsas välkomna!