Välkommen till MoDo Hockeys årsmöte

28 juni 2022 06:00
MEDLEM

Det är nu tid för MoDo Hockey att göra bokslut för säsongen 2021/2022 genom att hålla årsmöte. Medlemmar i föreningen hälsas välkomna att delta vid mötet i Hägglunds Arena, tisdag den 28 juni klockan 18.00.


Årsmötets dagordning:

Mötets öppnande

Ev. fastställande av röstlängd

Fråga om mötet behörigen utlysts

Fastställande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Framläggande av revisionsberättelse

Beslut om:

A. Fastställande av resultat- och balansräkning

B. Disposition av årets resultat

C. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

Fastställande av medlemsavgifter

Val av ordförande och styrelse

Val av revisorer och revisorsuppleanter

Val av valberedning

Behandling av motioner och skrivelser

Övriga frågor

Mötet avslutas

Motioner skickas till MoDo Hockey via mejl på [email protected] senast tisdag 14 juni.

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till mötet!